Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2022

Szanowni Państwo
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku .
 1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego będą przyznawane za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
 2. Do Konkursu mogą być zgłoszone rozprawy i prace obronione w 2021 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. 
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane: prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.
 4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców, w szczególności w zakresie:
1) prac prezentujących:
 a) historię, tradycję i tożsamość regionu;
 b) dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne;
 c) kulturę, walory turystyczne;
 d) aktywność społeczną, sylwetki mieszkańców;
 e) inne aspekty, które tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu łódzkiego;
 2) prac, które w sposób twórczy i inspirujący przedstawiają:
 a) procesy społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego;
 b) innowacyjne rozwiązania i badania dotyczące technologii, infrastruktury, transportu, gospodarki przestrzennej, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego i standardu usług publicznych;
 c) inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój regionu łódzkiego.
Komplet dokumentów stanowiących podstawę zgłoszenia do konkursu tj.:
  • wypełniony i podpisany wniosek;
  • pełny tekst pracy dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, zawierającej dokument w formacie PDF lub DOC;
  • recenzję zgłoszonej do konkursu pracy dyplomowej (oryginał lub jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wydział);
  • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą dotyczące zgłaszanej pracy należy składać: w terminie od 1 sierpnia do 16 września 2022 r. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i tok studiów w budynku Rektoratu, ul. Uniwersytecka 3 pok. 303.
 
W załączeniu przesyłam ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz wzór wniosku (załącznik nr 1). Wniosek należy wypełnić komputerowo, natomiast wszystkie niezbędne podpisy należy złożyć odręcznie.
Zaznaczam również, iż Dziekan Wydziału nie podpisuje wniosku. Rektor jest wnioskodawcą.
 Ponadto pragnę poinformować, że zgłoszenia do nagrody może dokonać również samodzielnie autor pracy wypełniając wniosek stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie od 1 sierpnia do 23 września 2022 r. i złożyć bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim.

ogłoszenie o naborze konkurs 2022

Regulamin konkursu 2022

Załącznik nr 1 wniosek_uczelnie, instytuty 2022 (1)(1)

 

 

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.