Regulamin – Covid19

Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (covid regulations – English version)

(Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 174 z dnia 18.09.2020 r.)

 

Stosowane środki bezpieczeństwa

 1. W budynkach Uniwersytetu mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania poniższych zasad i dobrych praktyk, a w szczególności do:
  • dokonywania samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku WMiI;
  • noszenia maseczki w budynku, obowiązek ten dotyczy także studentów, doktorantów, uczestników szkół doktorskich i innych osób uczestniczących w zajęciach dydaktycznych, chyba, że z uwagi na charakter oraz specyfikę zajęć jest to niemożliwe lub niewskazane (np. zajęcia wychowania fizycznego);
  • pracownicy przebywający w danym pomieszczeniu w stałym składzie, mogą mieć zdjęte na czas pracy maseczki, a wychodząc z niego są zobowiązani do ich założenia.
  • regularnego mycia (dezynfekowania) rąk, w szczególności podczas wejścia do budynku, przy użyciu udostępnianych przez Uniwersytet środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk;
  • ile to możliwe zachowania bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od rozmówcy;
  • stosowania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu;
  • niepodawania rąk na powitanie;
  • ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami obiektu;
  • niekorzystania z wind, jeśli nie jest to uzasadnione ograniczeniem sprawności lub transportem towarów ciężkich;
  • ile to możliwe częstego przewietrzania lub wentylowania pomieszczeń;
  • powstrzymania się pożyczania artykułów piśmienniczych, kalkulatorów itp.
  • wyrzucania zużytych jednorazowych maseczek (rękawiczek ochronnych) do odrębnych koszy z workiem na śmieci;
  • stosowania się do wskazań danych w udostępnionych instrukcjach: mycia (dezynfekcji) rąk; prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki (rękawiczek ochronnych);
  • śledzenia na bieżąco informacji podawanych przez władze Uniwersytetu, władze państwowe i służby sanitarne dotyczące zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
 3. W sytuacjach kryzysowych każdy pracownik i student może uzyskać wsparcie w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, mieszczącym się w budynku przy ul. Pomorskiej 152 w Łodzi (tel. 42 235 01 71, e-mail: acw@uni.lodz.pl)

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika lub uczestnika studiów

 1. Pracownicy, uczestnicy studiów, którzy zaobserwują u siebie symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi lub innymi podmiotami (osobami), właściwymi na dzień wystąpienia tych symptomów, i stosowania się do otrzymanych wskazówek oraz poinformowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o fakcie zakażenia koronawirusem:
  • pracownicy – bezpośredniego przełożonego;
  • studenci – dziekana;
  • doktoranci, uczestnicy szkół doktorskich – odpowiednio kierownika studium doktoranckiego albo dyrektora szkoły doktorskiej;
 2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania Rektorowi informacji, o których mowa w ust. 1.
 3. Osoba, u której wystąpiły symptomy zakażenia, ma obowiązek natychmiastowego zaprzestania wykonywania pracy lub udziału w zajęciach. Jeżeli pozwala na to stan jej zdrowia, powinna udaje się do miejsca zamieszkania transportem indywidualnym, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe udaje się do wyznaczonego w budynku „pomieszczenia izolacji”, gdzie oczekuje na transport. O zaistniałej sytuacji należy poinformować kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1.
 4. Po wystąpieniu przypadku zakażenia w WMiI, praca i zajęcia będą wykonywane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego